?

Log in

Առանձնատներ Վահագնի թաղամասում - Open Armenia [entries|archive|friends|userinfo]
Open Armenia

[ website | Open Armenia ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Առանձնատներ Վահագնի թաղամասում [Sep. 1st, 2013|03:40 pm]
Open Armenia

open_armenia

[arm3a]
«Հովնանյան Ինթերնեյշնլ» ընկերությունը առաջարկում է ժամանակակից առանձնատների և քոթեջների նախագծում և շինարարություն Վահագնի թաղամասում:
vahakni-2
Թաղամասը գտնվում է Երևանում, Աշտարակի խճուղու վրա: Թաղամասում պլանավորում են կառուցել կառուցել 700 առանձնատուն և 2300 բնակարան:
LinkReply